T
H
A
I

C
L
A
S
S
I
C
A
L

M
U
S
I
C
W
W
W
.
P
H
R
A
P
I
Y
A
R
O
J
.
C
O
M
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อย่างไรเล่าเรียกว่า สัมมาสมาธิ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่ เธอเข้าถึงทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่ เธอมีอุเบกขา มีสติ มีสัปชัญญะ เสวยสุขแห่งนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าถึงตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติอยู่เป็นสุข เธอเข้าถึงจตุตถฌาน ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ เพราะละสุขละทุกข์ และดับโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได้ มีอุเปกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันนี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ
สำหรับ
รับฟังเพื่อ
ความบันเทิง
แด่
เพื่อนนักเพลง
ผู้อนุรักษ์
เพลงเก่า
ร่วมสมัยรวมเพลงสุนทราภรณ์๑
สถิติการเข้าชม


สุ่มเลือกเพลง
เล่น